Byenveni nan kwen Sipèentandan an. Anba a ou pral jwenn bilten ak memo enfòmasyon ki soti nan Sipèentandan Distri Lekòl Lake Forest la, Dr Steven V. Lucas.

Ane lekòl 2020-2021